جانم می‌رود دیدم که به چشم خویشتن من خود بازگشت به صفحه اصلی چریکه‌ی آراز
درباره من آراز به زبان آذری یعنی شادی، شور، نشاط. یعنی رود ارس. رودخانه آراز تند می‌شود. موج می‌زند. غرش می‌کند. پس می‌زند و به جلو می‌رود. آرام می‌گیرد و نرم می‌گردد. آراز رود مرزی هست. مرز است و حد تعریف شدن است. آراز عشق و نغمه‌ی شادی هست در ترانه‌های ماندگار عاشیق‌های آذربایجان ... ادامه
چریکه‌ی آراز؛ آرشیو ماهانه
- شهریور 1393 (0 یادداشت)
- اردیبهشت 1392 (1 یادداشت)
- فروردین 1392 (1 یادداشت)
- مرداد 1391 (0 یادداشت)
- تیر 1391 (2 یادداشت)
- اسفند 1390 (3 یادداشت)
- بهمن 1390 (0 یادداشت)
- آذر 1390 (2 یادداشت)
- آبان 1390 (2 یادداشت)
- مهر 1390 (2 یادداشت)
- شهریور 1390 (2 یادداشت)
- تیر 1390 (3 یادداشت)
- اردیبهشت 1390 (3 یادداشت)
- فروردین 1390 (5 یادداشت)
- اسفند 1389 (3 یادداشت)
- بهمن 1389 (4 یادداشت)
- دی 1389 (4 یادداشت)
- آذر 1389 (1 یادداشت)
- مهر 1389 (4 یادداشت)
- تیر 1389 (5 یادداشت)
- خرداد 1389 (5 یادداشت)
- اردیبهشت 1389 (5 یادداشت)
- فروردین 1389 (11 یادداشت)
- اسفند 1388 (1 یادداشت)
- بهمن 1388 (3 یادداشت)
- دی 1388 (6 یادداشت)
- آذر 1388 (4 یادداشت)
- آبان 1388 (3 یادداشت)
- مهر 1388 (7 یادداشت)
- شهریور 1388 (7 یادداشت)
- مرداد 1388 (8 یادداشت)
- تیر 1388 (6 یادداشت)
- خرداد 1388 (5 یادداشت)
- اردیبهشت 1388 (6 یادداشت)
- فروردین 1388 (8 یادداشت)
- اسفند 1387 (7 یادداشت)
- بهمن 1387 (4 یادداشت)
- دی 1387 (3 یادداشت)
- آذر 1387 (12 یادداشت)
- آبان 1387 (8 یادداشت)
- مهر 1387 (9 یادداشت)
- شهریور 1387 (15 یادداشت)
- مرداد 1387 (17 یادداشت)
- تیر 1387 (13 یادداشت)
- خرداد 1387 (9 یادداشت)
- اردیبهشت 1387 (13 یادداشت)
- فروردین 1387 (10 یادداشت)
- اسفند 1386 (0 یادداشت)
- اسفند 1386
- بهمن 1386
- آذر 1386
- آبان 1386
- مهر 1386
- شهریور 1386
- مرداد 1386
- تیر 1386
- خرداد 1386
- اردیبهشت 1386
- فروردین 1386
- اسفند 1385
- بهمن 1385
- دی 1385
- آذر 1385
- آبان 1385
- مهر 1385
- شهریور 1385
- مرداد 1385
- تیر 1385
- خرداد 1385
- اردیبهشت 1385
- فروردین 1385
- اسفند 1384
- بهمن 1384
- دی 1384
- دی 1384
- آذر 1384
- آبان 1384
- مهر 1384
- خرداد 1384
- اردیبهشت 1384
- فروردین 1384
- اسفند 1383
- بهمن 1383
- دی 1383
- آذر 1383
- آبان 1383
- مهر 1383
- شهریور 1383
- مرداد 1383
- تیر 1383
- خرداد 1383
- اردیبهشت 1383
- فروردین 1383
- اسفند 1382
- بهمن 1382
- دی 1382
- آذر 1382
- آبان 1382
- مهر 1382
- شهریور 1382
- مرداد 1382
چریکه‌ی آراز؛ آرشیو موضوعی
- فوتبال (19 یادداشت)
- فیلم (53 یادداشت)
- موسیقی (2 یادداشت)
- مسافرت (6 یادداشت)
- نامه های من به پسرم (3 یادداشت)
- تئاتر (6 یادداشت)
- خاطرات (10 یادداشت)
- روز نوشت (170 یادداشت)
- شخصی (5 یادداشت)
سر خط؛ آرشیو ماهانه
- فروردین 1390 (1 یادداشت)
- آبان 1389 (1 یادداشت)
- اردیبهشت 1389 (1 یادداشت)
- دی 1388 (2 یادداشت)
- آبان 1388 (0 یادداشت)
- شهریور 1388 (1 یادداشت)
- تیر 1388 (1 یادداشت)
- خرداد 1388 (1 یادداشت)
- اسفند 1387 (0 یادداشت)
- آذر 1387 (1 یادداشت)
- مرداد 1387 (0 یادداشت)
- تیر 1387 (2 یادداشت)
- فروردین 1387 (2 یادداشت)
- اسفند 1386 (0 یادداشت)
سخن عکس؛ آرشیو ماهانه
- آذر 1389 (1 عکس)
- اردیبهشت 1389 (1 عکس)
- مهر 1388 (0 عکس)
- دی 1387 (1 عکس)
- آذر 1387 (1 عکس)
- شهریور 1387 (1 عکس)
- مرداد 1387 (2 عکس)
- تیر 1387 (3 عکس)
- خرداد 1387 (4 عکس)
- اردیبهشت 1387 (0 عکس)
لینک‌دونی؛ آرشیو ماهانه